I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wraz z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określa zasady korzystania z grupy TUWI wraz z prawami i obowiązkami jego Użytkowników, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do prowadzenia i administrowania portalami z grupy TUWI oraz usługami świadczonymi za ich pośrednictwem.
 2. Korzystając z grupy TUWI Użytkownik potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie zaakceptowania ich przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z grupy TUWI.

II. DEFINICJE

 1. TUWI.pl (zwany też zamiennie Portalem lub Portalem TUWI.pl) – portal internetowy prowadzony przez Administratora oraz portale z nim powiązane wymienione w pkt 3.
 2. Portal powiązany - portale internetowe należące do TUWI.pl Sp. z o. o. wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu Portalu TUWI.pl.
 3. Grupa TUWI - Portal TUWI.pl i Portale powiązane łącznie.
 4. Administrator – TUWI.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lutoryż 111, 36-040 Boguchwała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 5170377723 i numerze REGON 365746290, KRS 0000644789, biuro@tuwi.pl
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z grupy TUWI.
 6. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik użytkownik aktywuje swoje konto i uzyskuje dostęp do funkcji Portalu, chronione unikalną nazwą Użytkownika (login), adresem e-mail i hasłem;
 7. Login - unikalna nazwa Użytkownika Zarejestrowanego, wybrana przez niego w procesie rejestracji Konta Użytkownika; Login nie może być wulgarny ani obraźliwy; Użytkownik nie ma możliwości zmiany Loginu. W przypadku rejestracji bez podawania loginu, loginem jest adres e-mail.
 8. Nazwa wyświetlana - nazwa użytkownika widoczna dla pozostałych użytkowników serwisu. Nazwa użytkownika ani login nie mogą zawierać elementów sugerujących adres strony internetowej tj. “www” lub “http://”. Nazwa wyświetlana może być wulgarna ani obraźliwa.
 9. Konto Użytkownika (lub Konto) – miejsce w Portalu, dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu którego Zarejestrowany Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi informacjami kontaktowymi, opisami i innymi danymi zamieszczonymi w Portalu.
 10. Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie, otrzymując swój unikalny Login oraz dostęp do Konta Użytkownika, zabezpieczony hasłem podanym przez ww. Użytkownika;
 11. Komentarz – opinia na temat przebiegu usługi, wystawiana stronie Zlecenia przez drugiego uczestnika Zlecenia;
 12. Wiadomość prywatna –wiadomość przesyłana pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Portalu TUWI.pl i portali powiązanych
 13. Zleceniobiorca - osoba wykonująca zlecenie, której ofertę wybrał Zleceniodawca.
 14. Zleceniodawca - użytkownik zarejestrowany na TUWI.pl zamieszczający zlecenie na Giełdzie zleceń Portalu
 15. Zlecenie/Ogłoszenie – treści ogłoszenie opublikowane na TUWI.pl i/lub portalach powiązanych dotyczące wykonania określonej usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie). Tytuł ogłoszenia i zlecenia nie może zawierać linku do strony internetowej.
 16. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Zleceniodawca przesyła Zleceniobiorcy.
 17. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Portalu znajdujący się na stronie https://tuwi.pl/cennik.
 18. Opłata – należna Administratorowi płatność od Użytkownika.
 19. Typ konta – wybrany przez Użytkownika rodzaj konta użytkownika, w ramach którego Administrator świadczy wyszczególnione w Cenniku usługi.
 20. Adres internetowy – adresu url pod którym będzie dostępna strona internetowa lub profil Użytkownika.
 21. Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 22. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 23. Formularz Kontaktowy - formularz elektroniczny służący do kontaktu z wybranymi użytkownikami lub osobami obsługującymi grupę TUWI.

III. Rejestracja i konto użytkownika

 1. Korzystanie z grupy TUWI może wymagać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.
 2. Zamieszczenie Zlecenia, oferty pracy, dodanie promocji lub wysłanie wiadomości wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta (rejestracji).
 3. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do panelu administracyjnego swojego konta, za pomocą którego może korzystać ze wszystkich funkcji portalu dla danego typu konta. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Portalu TUWI.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Pomyślne ukończenie przez Użytkownika procesu rejestracji jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania treści Regulaminu.
 5. Użytkownikiem Zarejestrowanym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w grupie TUWI zakończoną założeniem Konta. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z grupy TUWI jedynie za zgodą i pod kontrolą prawnych opiekunów. Osobom pozbawionym zdolności do czynności prawnych, nie przysługuje prawo założenia Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wprowadzonych w grupie TUWI danych.
 8. Dokonując rejestracji w grupie TUWI, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 9. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez grupę TUWI, w tym prawo do ich edycji a także prawa do żądania zaniechania ich przetwarzania.
 10. Użytkownik samodzielnie decyduje o zakresie prezentacji swoich danych innym Użytkownikom, dokonując odpowiednich ustawień na Koncie Użytkownika.

IV. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik Portalu ma prawo korzystać z wszelkich zasobów Portalu udostępnionych szerokiej publiczności oraz z usług udostępnionych przez Portal, o których mowa w Regulaminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu TUWI.pl zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.
 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu TUWI.pl i portalach powiązanych treści i materiałów, w szczególności tych które:

· są sprzeczne z obowiązującym prawem,

· naruszają prawa innych Użytkowników, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie,

· są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,

· wzywają do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,

· nawołują do aktów przemocy,

· obrażają Użytkowników lub osoby trzecie,

· bez uzyskania pisemnej zgody Administratorów promują inne strony internetowe, firmy lub programy partnerskie osób (firm) trzecich,

· zawierają treści o charakterze pornograficznym,

· są niezgodne z tematyką portalu i/lub kategorii usług w jakiej się znajdują,

· stanowią odnośniki (linki) prowadzące do stron internetowych zawierających treści opisane powyżej.

4. Użytkownikom Portalu zabrania się: rozpowszechniania lub publikowania spamu, piramid, łańcuszków internetowych, rozpowszechniania wirusów, korzystania z jakichkolwiek narzędzi, umożliwiających dostęp do stron Portalu i gromadzenie pochodzących z niego treści, gromadzenia informacji o innych Użytkownikach

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność określoną w odrębnych przepisach, a w szczególności odpowiedzialność karną i cywilnoprawną wobec Administratora oraz osób trzecich za naruszenie zasad korzystania z Portalu określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach odrębnych.

6. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o przypadkach naruszania prawa lub niniejszego Regulaminu przez pozostałych Użytkowników Portalu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez niego za sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Administrator może odmówić Użytkownikowi naruszającemu zasady określone w niniejszym Regulaminie dostępu do usług świadczonych przez Administratora.

8. Użytkownik zamieszczając w Portalu treści i materiały oraz publikując Oferty i Zlecenia zaświadcza, że są one wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich. Równocześnie Użytkownik oświadcza iż przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie (nie ograniczone na rzecz podmiotów lub osób trzecich), prawa do publikacji wizerunku oraz publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet zamieszczanych treści, materiałów, Ofert i Zleceń.

9. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu, Administratorom przysługuje prawo ich usunięcia bez wcześniejszego informowania Użytkownika o tym fakcie.

10. W przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami w stosunku do TUWI.pl
z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie przez Użytkownika treści, materiałów lub Oferty, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za ten czyn oraz pokryć koszty ewentualnego postępowania sądowego, pomocy prawnej (zastępstwa procesowego) oraz odszkodowań (zadośćuczynień) zasądzonych lub uznanych w drodze zawartej ugody.

11. Zakazane są wszelkie działania mogące zakłócić prawidłowe działanie Portalu TUWI.pl. W szczególności symulowanie udzielania odpowiedzi na Oferty i Zlecenia lub wystawianiu opinii w związku z Ofertami lub zleceniami celem uzyskania wyższej wiarygodności względem potencjalnych Zleceniobiorców. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu.

12. Użytkownicy Zarejestrowani ponoszą całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisach Portalu TUWI.pl i portalach powiązanych, materiały oraz Oferty, a także za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z Regulaminem i obowiązującym prawem.

13. Użytkownik publikujący treści i Zlecenia w Portalu TUWI.pl, wyraża zgodę na ich publikację. Zamieszczone Komentarze i zapytania do Zleceń, Zlecenia, archiwalne (wykonane) Zlecenia, nie podlegają usunięciu, chyba że naruszają prawo lub postanowienia Regulaminu Serwisu.

14. Zabrania się umieszczania w komentarzach treści reklamowych, spamowych oraz linków, które nie dotyczą Zlecenia. Publikacja takich treści może skutkować blokadą Konta.

15. Zabrania się umieszczania linków, odnośników do innych stron internetowych w tytułach, opisach, treści zleceń oraz ogłoszeń.

16. W przypadku nieprawidłowości ogłoszeń lub zleceń administrator zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub blokady treści lub całego ogłoszenia lub zlecenia.

V. Opłaty

 1. Część usług w ramach Portalu TUWI.pl i portali powiązanych świadczonych jest odpłatnie. Wysokość opłat za poszczególne usługi oraz zasady ich pobierania określa Cennik
 2. Opłaty za usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu TUWI.pl i portale powiązane mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą kanałów płatności udostępnionych przez Administratora.
 3. Faktury za usługi wystawiane są pierwszego dnia miesiąca za cały poprzedni miesiąc na dane, które Użytkownik podał w formularzu “Dane do faktury” w ustawieniach Konta. Faktury wystawiane są automatycznie dla użytkowników, którzy w ustawieniach konta włączyli fakturowanie. W przypadku chęci otrzymania faktury za okres ostatniego miesiąca, w którym nie została włączona funkcja fakturowania, należy skontaktować się z Administratorem mailowo: bok@tuwi.pl.
 4. Aktualnie TUWI.pl nie pobiera żadnych opłat za dodawanie ogłoszeń. W przypadku zmian, TUWI.pl zobowiązuje się powiadomić użytkowników o ewentualnym wprowadzeniu opłat co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

VI. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad, jednak dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej ewentualne wykryte wady naprawiać.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.
 5. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści wiadomości prywatnych, zleceń, ofert i informacji profilowych.
 7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Zleceniobiorca zrezygnował z zawarcia umowy ze Zleceniodawcą i odwrotnie. Administrator umożliwia jedynie za swoim pośrednictwem nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami Zlecenia.
 9. Administrator nie odpowiada za:
 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z przepisów konsumenckich,
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.

10. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z ustaleniami mającymi miejsce pomiędzy stronami. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

11. Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika w celu wykupienia spornej usługi.

12. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności. O wszystkich zmianach Administrator poinformuje Użytkowników za pomocą wiadomości prywatnych na Portalu i portalach powiązanych oraz przesyłają informację na adres mailowy podany przez użytkownika podczas Rejestracji.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy kategorii usług dostępnych w Grupie Portali Tuwi.pl.

14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie w terminie 7 dni przed momentem - datą obowiązywania zmienionego Regulaminu na TUWI.pl. Informacje o zmianach regulaminu zostaną wyświetlone w sekcji powiadomienia w panelu administracyjnym. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w grupie TUWI, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach. Za akceptację zmian uważa się zamknięcie komunikatu i przejście do dalszego korzystania z Portalu.

VII. Polubowne rozstrzyganie sporów

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę/Usługodawcę jest dla Klienta niezadowalający. M.in.:

 • Klient może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej). Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.
 • Klient może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.
 • W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży towarów lub świadczeniem usług (w tym zawartą przez Internet) Klient może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą (art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.
 • Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia (powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Sprzedawca /Usługodawca wyraża w niniejszym Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Klientów będących Konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu).

2. Na stronie internetowej m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

3. Sprzedawca/Usługodawca realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

VIII. Polityka prywatności portalu

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

a. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka TUWI.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lutoryżu 111, 36-040 Boguchwała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 5170377723 i numerze REGON 365746290, KRS 0000644789 (zwana dalej "Administratorem").

b. Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie Użytkownicy TUWI.PL.

c. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej TUWI.pl, portali powiązanych i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie stron wykonawców, Zleceń orazi wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

d. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Portalu TUWI.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

e. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Portalu TUWI.pl, portalach powiązanych lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

2. 2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

a. Użytkownicy zakładający Konto w Portalu mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania Firmą lub Zleceniem utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Administrator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.

b. Administrator w ramach Grupy Portali TUWI.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia m.in. przesłania wiadomości, czy komunikowania się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu. Informacje zamieszczane na stronach www lub Zleceniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Zleceniu lub na stronie www, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.

c. Administrator w ramach Portalu TUWI.pl może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Portalu lub administrowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Portalu TUWI.pl i portalach powiązanych ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.

d. Administrator w ramach Portalu TUWI.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

e. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.

 1. Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

3. Informacja o plikach cookies.

a. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Czynności związane z instalacja plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Portalu przez Użytkowników. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu TUWI.pl i portali powiązanych.

b. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

c. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

d. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.

e. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

4. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych

 • 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) TUWI.PL Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 • 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Użytkownika w zakładce Profil Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Działem Obsługi klienta.
 • 3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych.
 • 4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Użytkownika . bok@tuwi.pl.
 • 5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych dostępnego pod adresem: bok@tuwi.pl.
 • 6. Grupa portali TUWI używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Użytkownika.
 • 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informację na temat jak zmienić ustawienia Cookies w danej przeglądarce znajdą Państwo w jej dokumentacji.
 • 9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Portalu należy składać na adres poczty elektronicznej bok@tuwi.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację/pytanie (imię, nazwisko i adres mailowy) oraz uzasadnienie reklamacji/zapytanie.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 3. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie 3,, Administrator zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w Portalu TUWI.pl.
 6. Postanowienia końcowe Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu

Załączniki:

Załącznik nr 1: Lista portali powiązanych z TUWI.pl

uslugibialystok.pl
uslugibielskobiala.pl
uslugibydgoszcz.pl
uslugibytom.pl
uslugichorzow.pl
uslugi-czestochowa.pl
uslugidabrowa.pl
uslugielblag.pl
uslugigdansk.pl
uslugigdynia.pl
uslugigliwice.pl
uslugigorzow.pl
uslugigrudziadz.pl
uslugiinowroclaw.pl
uslugijastrzebie.pl
uslugijaworzno.pl
uslugijeleniagora.pl
uslugikalisz.pl
uslugikatowice.pl
uslugikielce.pl
uslugikonin.pl
uslugikoszalin.pl
uslugikrakow.pl
uslugilegnica.pl
uslugilodz.pl
uslugilublin.pl
uslugimyslowice.pl
usluginowysacz.pl
uslugiolsztyn.pl
uslugiopole.pl
uslugipiotrkow.pl
uslugiplock.pl
uslugipoznan.pl
uslugiradom.pl
uslugiruda.pl
uslugirybnik.pl
uslugirzeszow.pl
uslugisiedlce.pl
uslugislupsk.pl
uslugisosnowiec.pl
uslugiszczecin.pl
uslugitarnow.pl
uslugitorun.pl
uslugitychy.pl
uslugiwalbrzych.pl
uslugiwarszawa.pl
uslugiwloclawek.pl
uslugiwroclaw.pl
uslugizabrze.pl
uslugizielonagora.pl

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.