1. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

a. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka TUWI.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lutoryżu 111, 36-040 Boguchwała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 5170377723 i numerze REGON 365746290, KRS 0000644789 (zwana dalej "Administratorem").

b. Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie Użytkownicy TUWI.PL.

c. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej TUWI.pl, portali powiązanych i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie stron wykonawców, Zleceń orazi wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

d. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Portalu TUWI.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

e. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Portalu TUWI.pl, portalach powiązanych lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

II. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

a. Użytkownicy zakładający Konto w Portalu mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania Firmą lub Zleceniem utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Administrator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.

b. Administrator w ramach Grupy Portali TUWI.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia m.in. przesłania wiadomości, czy komunikowania się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu. Informacje zamieszczane w na stronach www lub Zleceniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Zleceniu lub na stronie www, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.

c. Administrator w ramach Portalu TUWI.pl może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Portalu lub administrowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Portalu TUWI.pl i portalach powiązanych ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.

d. Administrator w ramach Portalu TUWI.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

e. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.

 1. Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

III. Informacja o plikach cookies.

a. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Czynności związane z instalacja plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Portalu przez Użytkowników. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu TUWI.pl i portali powiązanych.

b. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

c. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

d. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.

e. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

IV. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych

 1. 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) TUWI.PL Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 2. 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Użytkownika w zakładce Profil Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Działem Obsługi klienta.
 3. 3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych.
 4. 4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Użytkownika . bok@tuwi.pl.
 5. 5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych dostępnego pod adresem: bok@tuwi.pl.
 6. 6. Grupa portali TUWI używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Użytkownika.
 7. 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. 8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informację na temat jak zmienić ustawienia Cookies w danej przeglądarce znajdą Państwo w jej dokumentacji.
 9. 9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).